Back   18 of 27   Previous | Next  

La Cobla i la Sardana

Museu Història de Girona
Ajuntament de Girona
Exposició permanent